baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

w sprawie zmiany w organizacji nauczania
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
z dnia 22 marca 2021 r.


Na podstawie:
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021, poz. 502)
3)Art. 30b i 30c oraz art. 68. ust. 1. pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);

zarządzam, co następuje:
§ 1 . Uwagi wstępne.
Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Sposób organizowania nauki w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach zależeć będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią rozporządzeń nadrzędnych.
2. Rekomendowane jest nadal zachowanie dystansu społecznego, częste mycie rąk (oraz ich dezynfekcja) oraz noszenie maseczek zakrywających usta i nos obowiązkowo w przestrzeni publicznej oraz na zajęciach lekcyjnych, zgodnie z decyzją dyrektora szkoły.
3. Nauczyciele i uczniowie ograniczają poruszanie się po przestrzeni publicznej szkoły oraz salach lekcyjnych, a przebywanie w budynku szkoły jest sprowadzone do wymaganego minimum.
4. Pracownicy administracji i obsługi mogą wykonywać swoje zadania stacjonarnie, jeżeli jest to niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby szkoły lub jeżeli nie jest możliwe wykonywanie tych zadań w ramach pracy zdalnej.
5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w budynkach szkoły osób postronnych (w tym rodziców). Wyjątek stanowią wizyty dostawców, pracowników poczty, kurierów i spotkania organów oraz gremiów wewnętrznych działających w szkole (w liczbie ograniczonej do 5 osób).
5. Nadal obowiązują wszystkie procedury wprowadzone zarządzeniem dyrektora ZPSM
im. W. Kilara w Katowicach nr 57/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
§ 4.
ZPSM im. W. Kilara w Katowicach będzie funkcjonował według przyjętego we wrześniu 2020 r. planu zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych oraz zespołowych, realizowanego zdalnie.
§ 5. Ogólne zasady dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych.
1. Wobec ograniczenia funkcjonowania wszystkich typów publicznych szkół artystycznych od dnia 22 marca 2021 r. zajęcia dydaktyczne w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach będą realizowane w następujący sposób:
1) W POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach:
a) w klasach od IV do VIII wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według planu ustalonego w dniu 1 marca 2021 r.
b) w klasach od I do III, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według planu ustalonego w dniu 18 marca 2021 r.
2) W POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasach od I do VI wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według przyjętego we wrześniu 2020 r. skróconego planu zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych oraz zespołowych.
2. Rozkład zajęć indywidualnych w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, prowadzonych za pomocą narzędzi do pracy zdalnej lub stacjonarnie, będzie ustalany i modyfikowany przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot, a podstawą dla niego będzie ogólny plan zajęć dydaktycznych przyjęty dla POSM I st. i POSM II st.
3. Dla uczniów klasy VIII POSM I st. i dla uczniów klas II i VI POSM II st. będzie możliwe organizowanie indywidualnych lub grupowych (do 5 osób) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
4. Dla uczniów klasy VI POSM II st. będzie możliwe organizowanie konsultacji z nauczycielami przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego i maturalnego.
5. W przypadku, gdy dane zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w sposób zdalny, istnieje możliwość ustalenia przez dyrektora szkoły innego sposobu ich realizowania. Korzystanie z ww. możliwości będzie ograniczone wyłącznie do niezbędnego minimum. Wniosek w tej sprawie składa każdorazowo do dyrektora szkoły nauczyciel danego przedmiotu (załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 42/2020/2021). Rodzice niepełnoletniego ucznia oraz uczeń pełnoletni za każdym razem składają oświadczenie w tej sprawie do dyrektora szkoły (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2020/2021).
6. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz warunki organizowania konsultacji wymienionych w § 3 ust. 3 - 6 są zawarte w Regulaminie realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021 (zał. nr 1 do zarządzenia nr 30/2020/2021 z 6.11.2020 r.).
7. Nauczycielom i uczniom klas VI POSM II st. udostępnia się sale lekcyjne, sale kameralne i salę koncertową oraz inne pomieszczenia w celu przeprowadzenia czynności związanych z egzaminami dyplomowymi, za zgodą dyrektora szkoły.
8. Nauczyciele mogą korzystać z zasobów szkoły w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 6. 1. W świetlicy szkolnej POSM I st. dla uczniów klas I-III prowadzona jest działalność opiekuńcza dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
3. Dyrektor szkoły umożliwia ww. dzieciom, objętym opieką, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
§ 7. Ograniczenie funkcjonowania ZPSM im. W. Kilara w Katowicach nie dotyczy internatu przy POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Bernadeta Stańczyk, Dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

Back to top