baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1
ZARZĄDZENIE  NR 33/2020/2021 
w sprawie zmiany organizacji pracy
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
 
30 listopada 2020 r.
Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.); 30c oraz art.  68. ust. 1. pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.); Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 1674); Statutu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach  zarządzam, co następuje: 
 1 .  1.W terminie od 30 listopada 2020 do 22 grudnia 2021 w ZPSM im. W. Kilara zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek     nauczyciela, lekcje indywidualne i konsultacje mogą odbywać się w budynku szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  1. W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o zgodę dyrektora szkoły na ćwiczenie ucznia w budynku szkoły.
  2. Rodzice niepełnoletnich uczniów składają w tej sprawie oświadczenie do dyrektora szkoły.
  3. Dla pozostałych uczniów przedłużony zostaje zakaz korzystania z ćwiczeniówek i przebywania na terenie szkoły.
  4. Nauczyciele mogą przebywać na terenie szkoły w godzinach jej działania zachowując zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 
2 . Od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. zaplanowana jest przerwa świąteczna.
Ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od 4 do 17 stycznia 2021.
 
 
3. 1. W roku szkolnym klasyfikację śródroczną przeprowadza się w grudniu 2020 r.
  1. Konferencje klasyfikacyjne odbędą się odpowiednio:
21 grudnia 2020 r. – dla nauczycieli POSM II st.
22 grudnia 2020 r. – dla nauczycieli POSM I st.
 
4. 1. Dyżur w obu budynkach szkoły jest pełniony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18:00.
  1. Sekretariat przy ul. Ułańskiej 7b jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00. Sprawy uczniowskie są załatwiane w poniedziałki i czwartki.
  2. W soboty i niedziele szkoła jest nieczynna.
  3. Ograniczenie funkcjonowania ZPSM im. W. Kilara w Katowicach nie dotyczy internatu przy POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 30 listopada 2020 r.
 
 
(-) Bernadeta Stańczyk
Dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

Back to top