baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami prawa oświatowego:
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.493).
oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.492).

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość.
W sytuacji, gdy występują trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować wizytatora. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców w jaki sposób będzie zorganizowana nauka.
 
Poniżej przedstawiam wypracowaną w gronie nauczycieli ZPSM im. W. Kilara w Katowicach "Koncepcję kształcenia w systemie zdalnym w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach".
Załącznik do zarządzenia nr 32/2019/2020 Dyrektora ZPSM im. W. Kilara w Katowicach z dnia 23 marca 2020 r.
 
KONCEPCJA KSZTAŁCENIA W SYSTEMIE ZDALNYM
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
2020
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.493).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.492).

Komunikacja
1. Komunikacja pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami (w tym konferencje, narady, dyskusje, wymiana wiadomości i informacji) będzie odbywała się w dzienniku elektronicznym MobiReg, poprzez pocztę mailowa (indywidualne adresy służbowe nauczycieli) oraz za zgodą interlokutorów na platformach komunikacyjnych typu Messenger, WatsApp, Skype, ZOOM, Discord itp.
2. Działa stale strona internetowa szkoły, służąca do zamieszczenia najważniejszych ogłoszeń ogólnych.
3. Tablica ogłoszeń w dzienniku elektronicznym MobiReg spełnia funkcję komunikatora rozbudowanych treści dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
4. Szkolny profil społecznościowy Facebook służy rozpowszechnianiu informacji popularnych
i uzupełniających główne komunikaty.

Realizacja nauki w systemie zdalnym
1. Priorytetem naszej pracy będzie bezpieczeństwo uczniów i dopasowanie wymagań edukacyjnych do ich możliwości psychofizycznych.
2. Ustaleniom dyrektora z nauczycielami podlegać będzie tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniający m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, ich zróżnicowanie oraz dopasowanie do możliwości psychofizycznych każdego ucznia.
3. Zajęcia realizowane przez nauczycieli na rzecz uczniów będą się mieściły w rozkładzie zajęć przyjętym we wrześniu 2019 r., z wyjątkiem klas VI POSM II st., które zakończyły zajęcia dydaktyczne w dniu 12.03.2020 r. (konferencja klasyfikacyjna w dniu 11.03.2020 r.).
4. Lekcje nie będą się odbywały w systemie on-line w czasie rzeczywistym, wyznaczonym planem lekcji (i przerw) odpowiednio w POSM I st. i w POSM II st.
5. Lekcje będą prowadzone w systemie elastycznie dostosowanym do możliwości pracy zdalnej każdego ucznia (z możliwością pomocy ze strony rodziców w klasach I - III POSM I st.).
6. Lekcje instrumentu prowadzone zdalnie, będą się odbywały sposobami podanymi przez nauczyciela prowadzącego i według indywidualnego planu zajęć, uzgodnionego z rodzicami ucznia (POSM I st.) lub z samym uczniem (POSM II st.).
7. Zadawana przez nauczycieli partia materiału będzie odpowiadała ilości czasu przeznaczonego na trwającą w danym dniu lekcję. Zadania z nią związane będą zróżnicowane, z wykorzystaniem rozmaitych technik przekazu, a czas na ich przygotowanie będzie dostosowany do możliwości każdego ucznia.
8. Akompaniatorzy będą pracować nad repertuarem zdalnie. W miarę możliwości i potrzeb mogą pomóc uczniom w orientacji w materiale dźwiękowym, przesyłając nagranie partii fortepianu wyznaczonych utworów lub pracując innymi sposobami, uzgodnionymi z uczniem i nauczycielem prowadzącym przedmiot główny.
9. Zajęcia chóru, orkiestry i zespołów kameralnych, zespołów rytmiki będą odbywały się zbiorowo po powrocie do trybu pracy w szkole. Do tego czasu nauczyciele prowadzący będą pracowali, wybranymi przez siebie metodami, indywidualnie z każdym członkiem zespołu.

Dobór metod nauczania i uczenia się w systemie przekazu zdalnego
1. Nauczyciel dobiera indywidualnie metody pracy z uczniami, spełniające następujące funkcje: służące zapoznaniu uczniów z nowym materiałem; zapewniające utrwalenie zdobytej wiedzy; umożliwiające kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy.
2. Nauczyciel dokonuje wyboru metod w nauce zdalnej z wielu przykładów metod stosowanych w szkole, jakimi są m. in.:
1) metody podające: wykłady, prelekcje (np. webinarium), pogadanki, opowiadania, czytanie, objaśnienia (np. przez Skype, Messengera);
2) metody aktywizujące: inscenizacje, gry dydaktyczne, seminaria, dyskusje (np. z wykorzystaniem platformy e-learningowej, platformy do konferencji);
3) metody eksponujące: film, sztuka teatralna, opera, koncert, galeria sztuki (oglądanie on-line galerii sztuki, transmisji na żywo oper i koncertów, odtwarzanie nagrań z uczniem lub zadanego materiału muzycznego);
4) metody praktyczne: pokazy, ćwiczenia praktyczne on-line i zdalnie za pomocą komunikatorów (np. wysyłanie materiału filmowego lub MP3 z nagraniem ćwiczenia, pracy domowej, sposobów interpretacji utworów, popisów uczniowskich itp.);
5) metody programowe (w oparciu o program nauczania): wykonywanie tabeli, wykresów, ilustracji, notatek i innych form pisemnych (w tym z wykorzystaniem komputera).
3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość i dopasować do aktualnych warunków nauczania.
Sposoby realizowania kształcenia na odległość
1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane
w szczególności:
1) przez wykorzystanie:
a) materiałów rekomendowanych przez MEN i MKiDN, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
b) materiałów emitowanych w telewizyjnych i radiowych pasmach edukacyjnych oraz internetowych portalach o charakterze edukacyjnym;
c) materiałów udostępnionych przez nauczyciela;
e) platform z materiałami dydaktycznymi do wykorzystania w procesie e-learningu, takich jak:
https://epodreczniki.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://kahoot.com/
https://pl.padlet.com/
https://www.nowaera.pl/
https://pl.duolingo.com/
http://dur-moll.pl/
http://gimnastykasluchu.pl/pl/
https://cea-art.pl/harmonia/
https://musescore.com/
f) platform e-learningowych: Microsoft Office 365 i Google Classroom;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (dziennik elektroniczny MobiReg, poczta elektroniczna, platformy komunikacyjne typu: Messenger, WatsApp, Skype, ZOOM, Discord itp.);
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu, szczególnie w przypadku dzieci z edukacji wczesnoszkolnej objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
2. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice będą mogli korzystać, będą przekazywane przez każdego nauczyciela indywidualnie za pomocą np.: dziennika MobiReg, poczty elektronicznej lub komunikatorów.
3. W przypadku uczniów klas I-III POSM I st. nauczyciel ma szczególny obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
4. Realizacja zadań będzie również uwzględniała potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
5. Dobór środków dydaktycznych przy zastosowaniu formy kształcenia na odległość będzie uwzględniał zarówno bezpieczeństwo i higienę pracy jak i zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon), z instrumentu, ich dostępność w domu, jak i wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną.
6. Za czuwanie nad prawidłowością tych działań będą odpowiedzialni wychowawcy klas oraz nauczyciele przedmiotu głównego. Wszelkie informacje o występujących w tym obszarze problemach będą kierowane przez rodziców w pierwszym rzędzie do wskazanych wyżej nauczycieli.

Ocenianie i monitorowanie postępów w nauce
1. Sposób monitorowania postępów ucznia oraz sposób weryfikacji jego wiedzy i umiejętności, w tym również informowania o jego postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach będzie się odbywał za pomocą dziennika elektronicznego MobiReg.
2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczycieli odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego MobiReg.

Egzaminy
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, nie stosuje się przepisów w sprawie egzaminów promocyjnych, kwalifikacyjnych, poprawkowych i dot. sprawdzianów wiadomości. Dyrektor szkoły ustali terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Świetlica, biblioteka, internat
Nauczyciele i wychowawcy świetlicy, internatu i bibliotekarze prowadzą działalność wspierającą pracę nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie odpowiadającym pracy zdalnej, sposobami i metodami wybranymi przez siebie w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, przygotowując odpowiednio pracownie i pomieszczenia oraz zbiory biblioteczne na powrót uczniów do szkoły.

Konsultacje
1. Nauczyciele będą prowadzili indywidualnie konsultacje dla uczniów i ich rodziców po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony ich formy i terminu.
2. Dyrektor będzie prowadził codzienne dyżury konsultacyjne dla kadry zarządzającej szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów na różnych platformach komunikacyjnych, zgodnie wyznaczonym planem konsultacji, podanym do publicznej wiadomości w dzienniku MobiReg i na stronie szkoły. Kontakt będzie uzgadniany w korespondencji mailowej przychodzącej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem,
Bernadeta Stańczyk
Dyrektor
 
 

Back to top