baner_szkola
baner_szkola_jubileusz2
baner_szkola_jubileusz
baner_szkola_kontakt
baner_szkola_cello1

W tym module, będą zamieszczane wszelkie informacje, związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się: SARS-CoV-2 w naszej szkole. 

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
w sprawie funkcjonowania ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, organizacji zajęć i konsultacji w czasie reżimu sanitarnego szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Na podstawie: 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U.
  z 14.08.2020 r. poz. 1394);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 13.08.2020 r. poz. 1389),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U.
  z 13.08.2020 r. poz. 1386),
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 
Uwagi wstępne. 
Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:
Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.
 1. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
§ 2. 
Postanowienia ogólne
 1. Sposób organizowania nauki w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach zależeć będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią rozporządzeń nadrzędnych.
 2. Organizacja procesu dydaktycznego będzie możliwa w trzech wariantach: stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.
 3. Rodzice wyrażą zgodę na sposób organizacji procesu dydaktycznego w ZPSM im. W. Kilara
  w Katowicach, podpisując deklarację rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1)
§ 3. 
Procedury związane z wariantem nauczania stacjonarnego 
 1. W budynku szkoły przestrzegane są ogólne zasady higieny i obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa poprzez maseczkę lub przyłbicę, które uczniowie mogą zdjąć po zajęciu miejsca, które będzie stałe w sali lekcyjnej. Przemieszczając się, zakrywają ponownie usta i nos.
 2. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane oraz w miarę możliwości wietrzone co godzinę.
 3. Wchodzenie uczniów do szkoły odbywa się następująco:
1) W POSM I st. – dwoma wejściami od strony ul. Dąbrówki 9 w Katowicach; 
2) W POSM II st. – jednym wejściem głównym, od strony ul. Ułańskiej 7b w Katowicach
 
Informacja o zasadach wchodzenia do budynku zostanie umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu głównym. 
 1. Uczniowie, wchodząc do szkoły, starają się zachować 1,5 m odstęp. Przy wejściu zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Nauczyciel dyżurny lub pracownik obsługi weryfikują wykonanie czynności.
 2. Rodzice/pełnoletni uczniowie mają obowiązek zmierzenia temperatury przed przyjściem ucznia do szkoły. W przypadku podwyższonej temperatury lub objawów infekcji uczeń pozostaje w domu.
 3. Do szkoły nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Uczniowie w miarę możliwości, przebywają w stałych salach, z wyjątkiem godzin wynikających ze specyfiki zajęć: tj. wychowanie fizyczne, informatyka, języki obce, zajęcia w grupach.
 5. Nauczyciel do minimum ogranicza poruszanie się po sali lekcyjnej.
 6. Uczeń przed podejściem do tablicy, użytkowaniem komputera w sali informatycznej i każdego sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia lekcji zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia z klasą może zorganizować uczniom przerwę w postaci wyjścia na zewnątrz budynku, w zależności od ich potrzeb i niezależnie od ustalonych przerw wyznaczanych dzwonkiem. Wówczas opuszczają salę w ciszy, tak by nie zakłócać pracy pozostałym klasom. Klasy I – III POSM I st. mają wyznaczone odrębne godziny przerw pomiędzy zajęciami z edukacji wczesnoszkolnej.
 8. W czasie przerw wyznaczonych dzwonkami uczniowie w miarę możliwości pozostają
  w przypisanej im sali.
 9. W budynkach szkoły zostają wyznaczone pomieszczenia- izolatoria. W przypadku konieczności odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe, uczeń do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w pomieszczeniu. Do momentu wdrożenia odpowiednich działań przebywa on pod opieką wyznaczonego nauczyciela lub pracownika obsługi.
 10. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia, osoba wyznaczona przez dyrektora dokona pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.
 11. Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców/opiekunów prawnych z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. 
§ 4. 
Procedury związane z wariantem nauczania hybrydowego 
 1. Decyzję w sprawie wdrożenia nauczania w postaci hybrydowej wprowadza dyrektor za zgodą organu prowadzącego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia.
 2. Nauczanie hybrydowe odbywać się będzie zdalnie w zakresie lekcji zbiorowych. W zakresie lekcji indywidualnych z instrumentu w POSM I st. i POSM II st., lekcji rytmiki, techniki ruchu oraz improwizacji w POSM II st. oraz edukacji wczesnoszkolnej w POSM I st. z podziałem na mniejsze grupy, realizowane będzie nauczanie stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego opisanego
  w § 3.
 3. Wyznaczenia terminu lekcji indywidualnej i podziału klasy I – III POSM I st. na mniejsze grupy, dokonuje nauczyciel prowadzący/wychowawca.
 4. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych. Uczeń ma obowiązek brać w nich udział.
 5. Do komunikacji zdalnej z uczniami dopuszcza się wykorzystywanie następujących platform edukacyjnych: Office 365, e-dziennik - zakładka zadania domowe oraz Messenger (w przypadku dodatkowej komunikacji).
 6. Uczeń pozostający w domu uczestniczy online w czasie rzeczywistym w zajęciach
  z przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, główny j. obcy) i przedmiotów realizowanych w danej klasie na poziomie rozszerzonym prowadzonych w szkole. zgodnie z planem lekcji. Dopuszcza się realizowanie pozostałych zajęć w formie kart pracy i materiałów do samodzielnej pracy przekazywanych uczniom pozostającym w domach.
 7. Nauczyciel przekazuje uczniom informacje o materiale realizowanym na lekcji w szkole przez e-dziennik – zakładka zadania domowe i przesyła ewentualne materiały i zadania do wykonania uczniom pozostającym w domu.
 8. Nauczyciel odnotowuje w postaci uwag w e-dzienniku brak aktywności uczniów, unikanie udziału w lekcji, nie odsyłanie zadań domowych w wyznaczonych terminach.
 9. Frekwencja w nauczaniu hybrydowym weryfikowana jest za pomocą dziennika MobiReg jeśli chodzi o udział w zajęciach stacjonarnych oraz on-line na Office 365 lub w dzienniku MobiReg w przypadku odsyłania zleconych przez nauczycieli zadań.
 § 5. 
Procedury związane z wariantem nauczania zdalnego
 1. Decyzję w sprawie wdrożenia nauczania zdalnego wprowadza dyrektor za zgodą organu prowadzącego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Zajęcia w nauczaniu zdalnym realizowane są z wykorzystaniem Office 365, e-dziennik – MobiReg zakładka zadania domowe, ZOOM, Skype oraz Messenger (w przypadku dodatkowej komunikacji).
 3. Lekcje realizowane są zgodnie z planem lekcji, z uwzględnieniem potrzeb uczniów i możliwości nauczyciela.
 4. Zajęcia z przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, główny j. obcy) i przedmiotów realizowanych w danej klasie na poziomie rozszerzonym odbywają się on-line w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych realizowanie pozostałych zajęć poza planem lekcji i w innej formie, m.in. przesyłania kart pracy, materiałów do samodzielnej pracy ucznia, nagrań wykonywanych ćwiczeń i utworów.
 5. W sytuacji nauczania zdalnego wymagana jest modyfikacja planu lekcji z zastosowaniem większych przerw między zajęciami.
 6. Frekwencja w nauczaniu zdalnym odnotowywana jest za pomocą e-dziennika MobiReg.
 7. W przypadku przedmiotów realizowanych za pomocą kart pracy, materiałów z zadaniami
  i nagrań, obecność ucznia weryfikuje się na podstawie odsyłania prac w podanym terminie przez Office 365 i Messenger.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest do odnotowywania w postaci uwag w e-dzienniku MobiReg przedłużających się nieobecności uczniów i braku aktywności uczniów.
 9. Dopuszcza się realizację zajęć rewalidacyjnych, z zakresu przedmiotów zawodowych (wchodzących w zakres obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty, maturalnych lub dyplomowych) oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie stacjonarnych, indywidualnych konsultacji z nauczycielem w szkole, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia.
 10. W okresie ostatnich dwóch tygodni przed wystawianiem ocen semestralnych/rocznych szkoła umożliwia uczniom skorzystanie z konsultacji stacjonarnych.
 11. Konsultacje, o których mowa w pkt 10 mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję o formie konsultacji podejmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne.
 12. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem oraz ewentualnej poprawy oceny półrocznej lub rocznej oraz przygotowanie ucznia do konkursu lub egzaminu.
 13. Konsultacje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wicedyrektorów ds. przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice. O terminie konsultacji poinformuje ucznia i rodzica wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu głównego lub nauczyciel danego przedmiotu za pośrednictwem e-dziennika MobiReg, Office 365 i telefonicznie.
 14. Konsultacje mogą obejmować w sytuacji koniecznej również indywidualne lekcje przedmiotu głównego i kształcenia słuchu.
 15. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia
  w trybie zdalnym w poszczególnych klasach.
 16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż określony w pkt. 14., nauczyciela do prowadzenia konsultacji.
 17. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują pełnoletni uczniowie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich również ich rodzice.
 18. Uczeń przychodzi na konsultacje za zgodą rodzica. Udział ucznia w konsultacjach wymaga wypełnienia przez rodzica załącznika nr 1 z procedury nr 1 zasady podstawowe.
 19. Warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas organizacji zajęć stanowi procedura dotycząca organizacji lekcji, załącznik nr 3. 
§ 6. 
Zasady korzystania z biblioteki 
Ustala się procedurę funkcjonowania biblioteki szkolnej określoną w załączniku nr 4.
 
§ 7. 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
Ustala się procedurę higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Dokument stanowi załącznik nr 5.
 
§ 8. 
Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia. 
Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia. Dokument stanowi załącznik nr 6 i nr 7.
 
§ 9.
Instrukcje higieniczno-sanitarne
 1. Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:
1) mycia rąk, 
2) dezynfekcji rąk, 
3) nakładania i zdejmowania maseczki, 
4) nakładania i zdejmowania rękawic.
 
 1. Instrukcje wywieszane są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności
  w toaletach i przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń.  
§ 10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
 
Bernadeta Stańczyk 
Dyrektor ZPSM w Katowicach
 

Informacja dla rodzica lub opiekuna oraz ucznia o założeniu konta Microsoft w szkole

Zgoda rodzica na założenie konta Microsoft

Klauzula informacyjna RODO - pomiar temperatury

 

Procedury bezpieczeństwa:

Informacje ogólne

Przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły

Organizacja zajęć w szkole

Biblioteka szkolna

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2 u ucznia

Podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV-2 u pracownika

Świetlica

Bufet szkolny

Internat

 

 

 

 

 

 

Back to top